เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

ลงทะเบียน

ทำไมเด็กๆ
เลือกเรียนที่ Nisai

ติดต่อเรา

           Nisai Global School       

เส้นทางสู่การศึกษาระดับโลก

การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล

ด้วยการทุ่มเทของคุณครู ครูผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (CASST) พวกเรามุ่งมั่นและพร้อมอยู่เคียงข้างเด็กๆ เพื่อให้บรรลุความฝันและประสบความสำเร็จทางการศึกษาตามความตั้งใจเฉพาะเส้นทางของแต่ละคน

การศึกษาระบบอังกฤษที่มีความโดดเด่น

ผสมผสานจุดเด่นของโรงเรียนอังกฤษเข้ากับอนาคตทางการศึกษา Nisai จัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กๆ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่ทันสมัย สอนสดโดยคุณครูที่ได้รับคุณวุฒิด้านการศึกษาและผ่านการรับรอง มีการมอบหมายงานให้ทำ และรายงานผลการเรียนสม่ำเสมอ

Nisai เป็นโรงเรียนออนไลน์เพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการตรวจรับรองจาก Ofsted และได้รับมาตรฐานชั้น "ดี" ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดอันดับสอง และในปี 2019 Nisai Virtual Academy ยังได้รับการรับรองสถานะ "ศูนย์การเรียนยอดเยี่ยม" และ "สถานศึกษาแบบเรียนร่วม" จาก Inclusion Quality Mark (IQM)

การศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

โรงเรียนออนไลน์แห่งแรกที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
สหราชอาณาจักร และใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของ Cambridge โดยได้รับการรับรองจาก Cambridge International 

Cambridge International 

เหตุผลที่ผู้ปกครองและเด็กๆ 
 เลือกเรียนที่ Nisai Global School

คลาสเรียนของเราจำกัดจำนวนนักเรียนที่ 5-15 คน เพื่อคุณครูจะได้เอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างเต็มที่

คลาสเรียนขนาดเล็ก และเพื่อนร่วมชั้นจากหลากหลายวัฒนธรรม

คลาสสอนสด ที่เด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนๆ ได้ สอนโดยครูที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักร

สอนโดยครูที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

เด็กๆ จะได้รับการประเมินผลและจัดระดับการเรียนตามสมรรถนะ และสามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แม้อายุเพียง 16 ปี

การสอบวัดระดับตามสมรรถนะ

ได้รับการดูแลด้านสุขภาวะ เข้าร่วมกิจกรรมผสมร่วมหลักสูตร และโอกาสในการค้นหาศักยภาพความเป็นผู้นำ อีกทั้งมีความหลากหลายทางวิชาการที่มีให้เลือกเฉพาะในรูปแบบการศึกษาทางออนไลน์เท่านั้น

การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม เรียนร่วม และครอบคลุม

การเข้าชั้นเรียนในเวลาที่พร้อมที่สุด เด็กๆ จะได้รับโอกาสอันเปิดกว้างในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสั่งสมประสบการณ์ชีวิต

ช่วงเวลาเข้าเรียนที่ยืดหยุ่น

ได้รับการดูแล เอาใจใส่ และพร้อมช่วยเหลือจากทีมงานที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากสหราชอาณาจักร

การดูแล

Quality Assured Education
from the UK

''The lesson format is highly engaging with the teacher displaying high levels of empathy towards all students and specialist knowledge."
- IQM, Aug 2019-
เนื้อหาวิชาการของ NGS ใช้หลักสูตรของ Cambridge ที่ได้มาตรฐานสำหรับเด็กนักเรียนนานาชาติ วัย 11-18 ปี โดยเริ่มจากระดับ Lower Secondary ไปจนถึงระดับการสอบ IGCSE รวมท้้ง AS และ A Level

หลักสูตร

  • ปูเส้นทางสู่ Cambridge IGCSE ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก
  • วิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์รวม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์

Upper Secondary (IGCSE / O levels)

ระดับ Year 10, 11

สมัครเรียน

  • กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการคิดวิเคราะห์ในหลากหลายวิชา
  • หลักสูตร Cambridge International AS และ A Level ได้รับการยอมรับจาก UCAS และมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร และทั่วโลก
  • วิชา : คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์

Cambridge Advanced (AS & A levels)

ระดับ Year 12, 13

สมัครเรียน

Join now

  • เป็นการปูพื้นฐานด้านวิชาการที่ครอบคลุมสาระวิชาหลากหลาย เพื่อให้เด็กๆ สามารถค้นพบและเลือกวิชาเฉพาะได้ต่อไปในระดับ IGCSE และ A Level
  • วิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับ Year 7, 8, 9

Lower Secondary

สมัครเรียน

ระบบบ้าน (House System)
วัฒนธรรม "ระบบบ้าน" เช่นเดียวกับโรงเรียนในประเทศอังกฤษ เด็กๆ จะได้รับการจัดกลุ่มเข้าบ้านเสมือนจริง ซึ่งจะเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ในมิติที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ
กิจกรรมทางสังคม
Chill Out Zone เป็นพื้นที่กิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เข้าร่วมชมรมต่างๆ เช่น ชมรมโรบ็อต ชมรมศิลปะ และนิตยสารสร้างเสริมทักษะอ่านเขียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน
ใช้แนวคิด 4C ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์)   Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) Collaboration (การร่วมมือ) และ Communication (การสื่อสาร)
นอกเหนือจากหลักสูตรทางวิชาการแล้ว เด็กๆ ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพ บ่มเพาะมิตรภาพ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและค้นหาความสามารถเพื่อต่อยอดความสนใจของพวกเขา

กิจกรรมนอกหลักสูตรของ Nisai Global School

1

เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนๆ ที่ดูแลและจัดการโดยเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานของโรงเรียน

เรียนรู้เป็นกลุ่ม

2

เรียนรู้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่ที่บ้านหรือที่ใดๆ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท และยังคงได้รับการเอาใจใส่ดูแลเสมือนการเรียนที่โรงเรียนตามปกติ

เรียนรู้อยู่ที่บ้าน

เพราะเราตระหนักดีว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้เด็กๆ ก้าวทันไปกับความเปลี่ยนแปลงนี้ พวกเขาจึงควรได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

ความหลากหลายในรูปแบบการเรียนการสอน

Nisai Global School มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กๆ ได้สมัครเรียนตามตารางเวลาของตนเองเพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

  การสมัครเรียน

สมัครเรียน

สมัครเรียนรายวิชา

ระดับ Lower Secondary 1-3 วิชา
ระดับ IGCSE 1-3 วิชา
หรือระดับ AS หรือ A Level 1-2 วิชา

สมัครเรียนเต็มหลักสูตร

ระดับ Lower Secondary 4 วิชา
ระดับ International GCSE 4 วิชาขึ้นไป
หรือระดับ AS/A-Level 3 วิชาขึ้นไป

เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน
จบการศึกษาด้วยมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
ประกาศนียบัตรแต่ละวิชา
นักเรียนทุกคนจะได้รับทรานสคริปต์แสดงผลการเรียนจากทางโรงเรียน ซึ่งสามารถขอให้ทางโรงเรียนจัดส่งตรงไปยังโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่นักเรียนมีความประสงค์สมัครเรียนต่อได้
ไม่รวมในหลักสูตร
ร่วมกิจกรรมใน Chill-out Zone และศูนย์สุขภาวะ
ทีมงานของ Nisai ยินดีพูดคุยเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าท่านจะเป็นตัวแทนจากโรงเรียน หน่วยงานสถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง หรือนักเรียน
ติดต่อเรา
Contact us

SUBMIT

ส่วนหนึ่งจากนักเรียนของเรา

ผมภูมิใจมากที่เห็นผลการเรียนทุกวิชาของจอห์น เขาสนุกกับการเรียนมาก ผมไม่เคยต้องบอกเขาเลยว่าถึงเวลาเรียนแล้ว
ผู้ปกครองของจอห์น
หลังจากเรียนที่ Nisai อิซาเบลกลับมามีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้ง เธอมีวินัยในตัวเองในการเรียน หากวันไหนไม่สบายและขาดเรียน เธอจะขวนขวายเพื่อเรียนตามทันเพื่อน ให้ได้เอง
ผู้ปกครองของอิซาเบล

เกี่ยวกับ Nisai Group

Nisai ก่อตั้งในปี 1996 ในสหราชอาณาจักร โดยเป็นผู้จัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบการศึกษาผ่านรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ที่โรงเรียนของ Nisai เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนต่างมีคุณค่าในตนเอง และควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในโลก

Nisai Group จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Nisai Virtual Academy ผสมผสานการเรียนผ่าน Nisai House และโรงเรียนแลมมาส (Lammas School)   ด้วยประสบการณ์ในวงการการศึกษากว่า 25 ปี Nisai จึงเข้าใจถึงการจัดหลักสูตรการเรียนที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น และช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทางการเรียนเฉพาะบุคคลได้เป็นอย่างดี

Nisai Global School ดำเนินการเรียนการสอนภายใต้ Nisai Virtual Academy (NVA) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นสถาบันจัดการศึกษาทางออนไลน์ที่ได้รับการอนุมัติตามมาตรา 41  เราเป็นโรงเรียนมัธยมของอังกฤษโรงเรียนแรกที่จัดการศึกษาออนไลน์แบบโต้ตอบเต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กๆ โฮมสคูล ในช่วงวัย 11-19 ปีในภูมิภาคอินโดจีน

NGS จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เราจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ที่เด็กๆ จะได้รับเสมือนเรียนที่โรงเรียนปกติ ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน การบ้าน และโครงงานต่างๆ ไปจนถึงระบบบ้าน ชมรมต่างๆ และรายงานผลการเรียนตอนปลายภาค

20

ประเทศที่มีเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ

20,000+

จำนวนนักเรียนที่เรียนกับเรา
ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

25

ปีแห่งการเรียนและการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

©2020 Allrights reserved nisaiglobalschool.com

Nisai Global School 

สำนักงานใหญ่
58 High Street, Pinner, Middlesex, England, HA5 5PZ

สำนักงานประจำประเทศไทย
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 37 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร 096 265 6499

เหตุผลในการเรียนกับ Nisai

คอร์สเรียน

ลงทะเบียน

เกี่ยวกับเรา

THE COMPETITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS

FIND OUT MORE